लम्बाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ - www.studyandupdates.com

Thursday

लम्बाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ

*लम्बाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 माइक्रोमीटर: 1000 नैनोमीटर
1 मिलीमीटर: 1000 माइक्रोमीटर
1 सेंटीमीटर: 10 मिलीलीटर
1 मीटर: 100 सेंटीमीटर
1 डेकामीटर: 10 मीटर
1 हेक्टोमीटर: 10 डेकामीटर
1 किलोमीटर: 10 हेक्टोमीटर
1 मेगामीटर: 1000 किलोमीटर
1 नॉटिकल मील: 1852 मीटर मात्रा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 वर्ग फुट: 144 वर्ग
1 वर्ग यार्ड: 9 वर्ग फीट
1 एकड़: 4840 वर्ग गज
1 वर्ग मील: 640 एकड़
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*दूरी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 फीट: 12 इंच
1 मील: 1760 यार्ड
1 फर्लांग: 10 चेन
1 यार्ड (गज): 3 फीट
1 मील: 8 फर्लांग
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 सेंटीलीटर: 10 मिलीलीटर
1 डेसीलीटर: 10 सेंटीलीटर
1 लीटर: 10 डेसीलीटर
1 डेकालीटर: 10 लीटर
1 हेक्टोलीटर: 10 डेकालीटर
1 किलो लीटर: 10 हेक्टोलीटर क्षेत्र
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 ग्राम: 1000 मिलीग्राम
1 डेकाग्राम: 10 ग्राम
1 हेक्टोग्राम: 10 डेकाग्राम
1 किलोग्राम: 10 हेक्टोग्राम
1 क्विंटल: 100 किलोग्राम
1 टन: 1000 किलोग्राम
सवा किलो = 1250 ग्राम
पौना (पौणा ) किलो = 750 ग्राम
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*तौल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*
1 ग्रेन: 0.000064799 किलोग्राम
1 आउंस: 0.0283495 किलोग्राम
1 पाउंड: 0.4535924 किलोग्राम
1 हंड्रेडवेट: 50.802 किलाग्राम
1 टन: 1016.05 किलोग्राम
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*धारिता को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ*

4 गिल: 1 पाइंट
2 पाइंट: 1 क्वार्ट (Quart)
4 क्वार्ट: 1 गैलन (Gallon)
2 गैलन: 1 पेक (Peck)
4 पेक: 1 बुशल (Bushel)
3 बुशल: 1 बैग (Bag)
5 बुशल: 1 सैक (Sack)
8 बुशल: 1 क्वार्टर (Quarter)
5 क्वार्टर: 1 लोड (Load)
2 लोड: 1 लास्ट (Last)
36 बुशल: 1 चालड्रोन (Chaldron)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts